PGS. TS. Lê Thị Thu Hà

PGS. TS. Lê Thị Thu Hà

Đồng trưởng làng Công nghệ Giáo dục; Giám đốc Trung tâm Sáng tạo và Ươm tạo tại Đại học Ngoại thương

Giám đốc Trung tâm Sáng tạo và Ươm tạo FTU (FIIS) thuộc Trường Đại học Ngoại thương, với chức
năng đào tạo, tư vấn, hỗ trợ và cung cập các dịch vụ về khởi nghiệp, kinh doanGiảng viên cao cấp, cố vấn về Sở hữu trí tuệ và Đổi mới sáng tạo

Thông báo