Bà Lưu Thị San

Bà Lưu Thị San

Phó Giám đốc của Innovatube Vietnam - Trưởng Ban điều phối chuyên gia của các Làng Khởi nghiệp

Phó Giám đốc mảng Đầu tư tại Innovatube 

Số điện thoại: 0166 333 5677

Email: san.luu@innovatube.com

1
Thông báo