Bà Trần Thị Hồng Gấm

Bà Trần Thị Hồng Gấm

Đồng Trưởng Làng Sinh viên khởi nghiệp TECHFEST 2020; PGĐ Chương trình Giáo dục và Xã hội, Hội đồng Anh Việt Nam

Bà Trần Thị Hồng Gấm, Đồng Trưởng Làng Sinh viên khởi nghiệp TECHFEST 2020, là Phó Giám đốc, Chương trình Giáo dục và Xã hội, Hội đồng Anh tại Việt Nam.

Bà đã hoàn thành cử nhân tiếng Anh và Ngôn ngữ học tại Đại học Ngoại ngữ, Hà Nội. Sau đó, bà đã làm việc cho Hợp tác Khoáng sản Việt Nam, Bộ Công nghiệp và sau đó bà đã gắn bó với Hội đồng Anh trong 24 năm qua.

Bà đang dẫn đầu công việc phân phối các chương trình giáo dục và xã hội của Hội đồng Anh Việt Nam, đảm bảo kết quả chất lượng cao trong các lĩnh vực. Cung cấp chỉ đạo và quản lý cho giáo dục và xã hội của Hội đồng hoạt động trong Giáo dục Đại học, Quỹ Newton và các Chương trình Đổi mới Xã hội tại Việt Nam.

Bà có đóng góp quan trọng trong việc quản lý và hỗ trợ định hướng chiến lược của Chương trình Hội đồng Anh tại Việt Nam, bao gồm các chương trình Doanh nghiệp xã hội, Đổi mới xã hội, phát triển lãnh đạo thanh niên nhằm tích cực tạo ra các xã hội hòa nhập và thịnh vượng bằng cách thu hút cộng đồng thiểu số và những người có hoàn cảnh khó khăn.

Thông báo