Bà Trần Vân Anh

Bà Trần Vân Anh

Đồng trưởng làng Thách Thức và Sáng tạo xã hội TECHFEST 2021, Giám đốc chương trình MSD/ United Way Vietnam

Bà Trần Vân Anh là Giám đốc Chương trình của MSD. Bà đã có bằng Thạc sĩ Phát triển Nông thôn tại University College Dublin, Ireland, và đã có hơn 15 năm làm việc trong lĩnh vực quản lý và hỗ trợ phát triển, bao gồm cả việc thúc đẩy sự tham gia của thanh niên vào đổi mới và phát triển xã hội. Bà đã có nhiều nỗ lực trong việc nâng cao năng lực và thúc đẩy sự tham gia của các tổ chức xã hội Việt Nam trong việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững cũng như thúc đẩy hoạt động trách nhiệm xã hội, tạo lập giá trị chia sẻ của các doanh nghiệp. Cùng với MSD, bà Vân Anh đã và đang thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa các bên liên quan bao gồm chính phủ, các tổ chức xã hội và doanh nghiệp nhằm tạo ra các tác động xã hội cho cộng đồng Việt Nam thông qua các cải tiến và giải pháp kỹ thuật của các doanh nghiệp khởi nghiệp; và Thúc đẩy các mô hình Doanh nghiệp thân thiện với Trẻ em.

Vân Anh là tác giả của các báo cáo gần đây:

- Báo cáo Tiếng nói trẻ Việt Nam (2020); Xu hướng tiêu dùng trực tuyến của giới trẻ Việt Nam (2020)

- Đánh giá nhanh tác động của COVID 19 đối với hoạt động của CSOs (2020)

- Hoạt động CSR & SDGs của doanh nghiệp: Nhận thức của doanh nghiệp và CSOs hướng tới Các mục tiêu phát triển bền vững (2021)

- Sự Tham gia của Thanh niên vào việc góp ý, xây dựng Chính sách ở Việt Nam (2021)

Thông báo