Ông Ashran Dato Ghazi

Ông Ashran Dato Ghazi

Chủ tịch Trung tâm sáng tạo và Đổi mới toàn cầu Malaysia (MaGICC)

Chủ tịch Trung tâm sáng tạo và Đổi mới toàn cầu Malaysia (MaGICC)

1
Thông báo