Ông Chu Ngọc Anh

Ông Chu Ngọc Anh

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Chu Ngọc Anh là một Tiến sĩ và chính khách Việt Nam. Ông hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

1
Thông báo