Ông Cris D. Tran

Ông Cris D. Tran

Giám đốc quản lý, Giám đốc vùng Infinity Blockchain Ventures

Chủ đề chia sẻ: Mô hình Kêt nối nguồn lực khởi nghiệp toàn cầu trong cách mạng 4.0

 

1
Thông báo