Ông Đỗ Nguyên Hưng

Ông Đỗ Nguyên Hưng

Trưởng làng Công nghệ Giáo dục TECHFEST 2020; Chuyên gia hợp tác phát triển mạng lưới hỗ trợ đào tạo và khởi nghiệp NSSC

Kinh nghiệm hoạt động hợp tác doanh nghiệp
1. Trưởng làng Edtech, Techfesst 2019.
2. Chuyên gia hợp tác phát triển mạng lưới hỗ trợ đào tạo và khởi nghiệp thuộc Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia NSSC
3. Phụ trách các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho sinh viên tại Trường Đại học Công nghiệp Hà
Nội.
4. Quản lý và tổ chức các chương trình tư vấn nghề nghiệp, chính sách phát triển nguồn nhân
lực, đào tạo tăng cường năng lực bổ trợ, kỹ năng mềm cho sinh viên.
5. Tổ chức tiếp nhận các gói tài trợ trang thiết bị, học bổng,… từ các doanh nghiệp cho nhà
trường
6. Tổ chức, triển khai các chương trình thực tập kết hợp sản xuất tại doanh nghiệp cho khoảng
8000 sinh viên/năm; thúc đẩy kết nối các giảng viên hợp tác với doanh nghiệp.
7. Chuyên gia kết nối nhà trường và doanh nghiệp, dự án Phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật tại
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Jica - Chính phủ Nhật Bản
8. Xây dựng, thành lập trung tâm Hợp tác doanh nghiệp – Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

 

Kinh nghiệm giáo dục - đào tạo
1. Chuyên gia thiết kế chương trình đào tạo theo năng lực thực hiện cho vị trí việc làm.
2. Chuyên gia, giảng viên chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên về Quản lý
đào tạo theo chu trình PDCA.
- Phó trưởng phòng Đào tạo - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (2008-2018) tổ chức triển
khai các nội dung: Xây dựng và quản lý chương trình giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp;
Quản lý các chương trình liên kết đào tạo trong nước và quốc tế.
3. Trưởng nhóm đầu ra số 2 thuộc dự án Tăng cường năng lực giáo viên kỹ thuật dạy nghề tại
trường Đại học Công nghiệp Hà Nội giai đoạn 2013-2016, Jica - Chính phủ Nhật Bản
4. Phó trưởng nhóm triển khai dự án Phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật tại Trường Đại học
Công nghiệp Hà Nội giai đoạn 2010 - 2012, Jica - Chính phủ Nhật Bản

Thông báo