Ông Đỗ Nguyên Hưng

Ông Đỗ Nguyên Hưng

Chủ tịch HĐQT - Công ty Đào tạo và cung ứng nguồn lực công nghiệp (InHTC) & Thạc sỹ khoa học - Đại học Bách Khoa Hà Nội

Với hơn 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục đào tạo và tự động hóa công nghiệp, ông Đỗ Nguyên Hưng hiện là Phó Giám đốc trung tâm Hợp tác Doanh nghiệp, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Chủ tịch - Công ty TNHH đào tạo và cung ứng nguồn lực công nghiệp (InHTC)

Kinh nghiệm giáo dục - đào tạo

- Phó trưởng phòng Đào tạo - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (2008-2018) tổ chức triển khai các nội dung:

- Xây dựng và quản lý chương trình giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.

- Tổ chức triển khai các hoạt động đào tạo cho các cấp trình độ đào tạo

- Xây dựng và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành công tác đào tạo.

- Thiết lập và điều hành hoạt động đào tạo theo học chế tín chỉ cho trình độ Đại học

- Quản lý các chương trình liên kết đào tạo trong nước và quốc tế.

- Giảng dạy Tự động hóa tại Khoa Điện.

- Phó trưởng nhóm triển khai dự án Phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội giai đoạn 2010 - 2012, Jica - Chính phủ Nhật Bản

- Trưởng nhóm đầu ra số 2 thuộc dự án Tăng cường năng lực giáo viên kỹ thuật dạy nghề tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội giai đoạn 2013-2016, Jica - Chính phủ Nhật Bản

- Chuyên gia, giảng viên chương trình bồi dưỡng giáo viên về Quản lý đào tạo theo PDCA.

- Chuyên gia thiết kế chương trình đào tạo theo năng lực thực hiện cho vị trí việc làm – CUDBAS

Kinh nghiệm hoạt động hợp tác doanh nghiệp

- Chuyên gia kết nối nhà trường và doanh nghiệp, dự án Phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Jica - Chính phủ Nhật Bản

- Xây dựng, thành lập trung tâm Hợp tác doanh nghiệp – Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

- Tổ chức, triển khai các chương trình thực tập kết hợp sản xuất tại doanh nghiệp cho khoảng 8000 sinh viên/năm; thúc đẩy kết nối các giảng viên hợp tác với doanh nghiệp.

- Tổ chức tiếp nhận các gói tài trợ trang thiết bị, học bổng,…từ các doanh nghiệp cho nhà trường

- Quản lý và tổ chức các chương trình tư vấn nghề nghiệp, đào tạo tăng cường năng lực bổ trợ, kỹ năng mềm cho sinh viên.

- Phụ trách các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho sinh viên tại trường ĐHCN Hà Nội.

- Thành viên sáng lập của InHTC Co.Ltd, doanh nghiệp cung cấp các nguồn lực cho công nghiệp.

 

1
Thông báo