Ông Lew Hon Kean

Ông Lew Hon Kean

Giám đốc chiến lược công ty Genecare Sdn Bhd

Được đào tạo ở trường Đại học Malaya, ông Lew Hon Kean là một Cử nhân Dược chuyên ngành Dược phẩm xuất sắc.

Ông Lew từng có thời gian làm việc trong ngành bán lẻ, do đó ông có cả kỹ năng trong việc lập kế hoạch kinh doanh, quản lý vận hành, chăm sóc khách hàng và lên chiến lược. 

1
Thông báo