Ông Muhammad Umer

Ông Muhammad Umer

CEO tại STI
- Chuyên gia Blockchain được IBM chứng nhận;

- Đối tác chiến lược tại CreativeMediaTLS.
1
Thông báo