Ông Nguyễn Đình Thắng

Ông Nguyễn Đình Thắng

Trưởng ban cố vấn

Chủ tịch hội đồng quản trị Hồng Cơ Group, Chủ tịch CLB Quỹ đầu tư VDI; Phó chủ tịch Vinasa; Nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.

Cố vấn toàn diện, giúp đỡ chuyên gia, chủ tịch CLB quỹ đầu tư VDI và giúp đỡ kết nối các nguồn lực khác. 

Thông báo