Ông Nguyễn Mạnh Long

Ông Nguyễn Mạnh Long

Phòng Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ

 

Phòng Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ

1
Thông báo