Ông Nguyễn Xuân Phúc

Ông Nguyễn Xuân Phúc

Chủ tịch nước nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Thông báo