Ông Phạm Tuấn Hiệp

Ông Phạm Tuấn Hiệp

Đồng trưởng làng Công nghệ Giáo dục TECHFEST 2021; Giám đốc ươm tạo BK Holdings

Ông Phạm Tuấn Hiệp là Giám đốc ươm tạo của BK Holdings, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Ông tham gia liên tiếp 3 năm đồng tổ chức làng Edtech tại Techfest, tổ chức thực hiện 05 nhiệm vụ của Đề án 844 và các 02 nhiệm vụ thuộc đề án tiêu biểu về Innovation của MOST như BIPP, IPP2. Anh Hiệp cũng thuộc nhóm công tác của Đề án 1665 (Hỗ trợ HSSV Khởi nghiệp) của MOET. Ông thuộc tổ chuyên trách của BK Holdings để tham gia xây dựng hệ thống ĐMST, ươm tạo, thương mại hóa công nghệ của Trường Đại học Bách Khoa.
Ông có chuyên môn về pháp luật đầu tư, chuyên môn về thương mại hóa công nghệ.

Thông báo