Ông Ryu Jung Hee

Ông Ryu Jung Hee

CEO của FuturePlay - Nhà đầu tư tại Techfest 2018

Ông Ryu là một nhà đầu tư, khởi nghiệp với 19 năm kinh nghiệm kinh doanh. Ông đã sáng lập Iconlab và Olaworks, đồng thời là CEO tới khi sáp nhập với Intel năm 2012. Hiện tại, ông là Giám đốc điều hành tại FuturePlay. 

Ông là nhà phát minh & Nhà nghiên cứu chính / Kỹ sư của "Bảo vệ màn hình điện tử".

Công việc gần đây nhất: Tầm nhìn máy tính đáp ứng sự công bằng ML: 

Ông đang nghiên cứu về học máy tập trung vào lưới thần kinh. Ông tin rằng, trong thế giới ngày nay, chúng ta nên và có thể làm cho kinh nghiệm nghiên cứu, sản xuất và sử dụng ML, cho tất cả mọi người, bất kể nền tảng của họ.

Tên tiếng Hàn của ông là 류희정 (유희정).

1
Thông báo