Ông Tạ Quang Minh

Ông Tạ Quang Minh

Viện trưởng - Viện Khoa học sở hữu trí tuệ

- Năm 1987:  Kỹ sư Cơ khí - Đại học Thủy lợi Matxcơva

- Năm 1988:  Kỹ sư Nghiệp vụ sở hữu công nghiệp - Trường Nghiệp vụ sở hữu công nghiệp Matxcơva

- Năm 1996:  Tiến sĩ Luật Sở hữu công nghiệp - Trường Nghiệp vụ sở hữu công nghiệp Matxcơva

 

- Năm 1988 - 2004:  Chuyên viên - Phòng Pháp chế và Chính sách, Cục Sở hữu trí tuệ

- Năm 2004 - 2008:  Phó Giám đốc - Trung tâm hỗ trợ và tư vấn, Cục Sở hữu trí tuệ

- Năm 2008 - 2011:  Phó Cục trưởng - Cục Sở hữu trí tuệ

- Năm 2011 - 2014:  Cục trưởng - Cục Sở hữu trí tuệ

- Năm 2014 đến nay: Viện trưởng - Viện Khoa học sở hữu trí tuệ

 

Các công trình cấp Nhà nước

- Năm 2003: Tác giả của Đề án “Đổi mới tổ chức, cơ chế và phương thức bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế”

- Năm 2004-2010: Tác giả của “Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ”

- Năm 2017-2018: Tác giả của Dự án “Thiết lập, duy trì và phát triển CSDL thông tin trực tuyến về đối tượng SHCN và công cụ khai thác phục vụ doanh nghiệp nhỏ và vừa”.

1
Thông báo