Ông Tăng Ngọc Trường An

Ông Tăng Ngọc Trường An

Tổng Giám đốc, iBosses Việt Nam

Trước khi làm việc tại iBosses Việt Nam, ông An từng giữ nhiều chức vụ quan trọng tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT):

Phó Giám đốc Ban Tài chính và Chiến lược Tập đoàn VNPT (2013 – 2016)

Giám đốc Chi nhánh Tập đoàn VNPT tại Hoa Kỳ (2007 – 2013)

Phó Giám đốc Trung tâm Viễn thông Quốc tế Khu vực II (1995 – 2007).

1
Thông báo