Ông Trần Quang Cường

Ông Trần Quang Cường

CEO của Hệ sinh thái về Nông nghiệp thông minh Nextfarm

CEO của Hệ sinh thái về Nông nghiệp thông minh Nextfarm

1
Thông báo