Ông Trần Xuân Mới

Ông Trần Xuân Mới

Giám đốc, Cố vấn cấp cao tại ATM ASIA

Ông Trần Xuân Mới hiện là Giám đốc và Tư vấn cao cấp tại ATM ASIA. Bên cạnh đó, ông đã tổ chức những vị trí quan trọng như:

- Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Huấn luyện viên Du lịch Việt Nam Đà Nẵng

- Chủ tịch Nhóm giải pháp tổng thể

- Phó Chủ tịch iAngle Danang Câu lạc bộ nhà đầu tư khởi nghiệp

- Chủ tịch Câu lạc bộ Du lịch Việt Nam

- Chủ tịch Câu lạc bộ quản lý khách sạn Việt Nam.

1
Thông báo