Ông Trịnh Minh Giang

Ông Trịnh Minh Giang

Trưởng Làng Nền tảng & Hạ tầng TECHFEST 2021

Trưởng Làng Nền tảng & Hạ tầng TECHFEST 2021, CEO VTI Cloud

Thông báo