Ông Từ Minh Hiệu

Ông Từ Minh Hiệu

Chuyên gia hỗ trợ khởi nghiệp - Phòng Khởi nghiệp (Natec)

Phòng khởi nghiệp - Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ

1
Thông báo