T.S. Mai Văn Tỉnh

T.S. Mai Văn Tỉnh

Phó trưởng Ban Chính sách của Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam.

Giám đốc trung tâm nghiên cứu chuyển giao khoa học công nghệ; Phó trưởng Ban Chính sách của Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam.

Thông báo