TS. Nguyễn Hoàng Sơn

TS. Nguyễn Hoàng Sơn

Giám đốc Trung tâm Thông tin Thư viện - Đại học Quốc gia Hà Nội

TS. Nguyễn Hoàng Sơn hiện là Giám đốc Trung tâm TTTV, ĐHQGHN.
Phó Chủ tịch Hội thư viện Việt Nam (VLA)/ Phó Chủ tịch Liên chi Hội thư viện đại học phía Bắc (NALA)/ Tiến sỹ chuyên ngành Quản trị Thông Tin - Tri thức, Đại học công nghệ Sydney (University of Technology, Sydney)/ Lĩnh vực nghiên cứu: Quản trị thông tin - tri thức, Thư viện số, Mô hình hóa tri thức

Thông báo