TS. Nguyễn Văn Thiên

TS. Nguyễn Văn Thiên

Chủ nhiệm khoa Thông tin thư viện Trường Đại học Văn Hoá Hà Nội

TS. Nguyễn Văn Thiên - Chủ nhiệm khoa Thông tin thư viện Trường Đại học Văn Hoá Hà Nội

Thông báo