TS. Tôn Quang Cường

TS. Tôn Quang Cường

Trưởng khoa Công nghệ Giáo dục, Đại học giáo dục

Chủ nhiệm Khoa Công nghệ Giáo dục tại Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội.
Thầy đã có rất nhiều những nghiên cứu chuyên sâu về  giảng dạy và kiểm tra đánh giá cũng như những phương pháp tiếp cận kiến thức thông minh và hiện đại.

Thông báo