Hosts


Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ Giáo dục và Đào tạo
UBND thành phố Hà Nội

Organizers


Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN (Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia)
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo
Sở KH&CN thành phố Hà Nội
1
Announcement