Doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST trong lĩnh vực Công nghệ Du lịch và Ẩm thực – Quan điểm của Việt Nam

14 Th11 2017
14:30 - 15:00
Sapphire 2

Doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST trong lĩnh vực Công nghệ Du lịch và Ẩm thực – Quan điểm của Việt Nam