Giới thiệu Chương trình Thách thức Công nghệ Nông nghiệp Vùng Mê Kông (Mekong AgriTech Challenge – MATCh) và Mạng lưới các tổ chức đối tác hợp tác

15 Th11 2017
10:30 - 11:30
Winsor Room

Giới thiệu Chương trình Thách thức Công nghệ Nông nghiệp Vùng Mê Kông (Mekong AgriTech Challenge – MATCh) và Mạng lưới các tổ chức đối tác hợp tác