Nền tảng Internet kết nối vạn vật ứng dụng trong Nông nghiệp

14 Th11 2017
14:15 - 15:00
Winsor Room

Nền tảng Internet kết nối vạn vật ứng dụng trong Nông nghiệp