Lịch sử phát triển của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Israel và những bài học chung về xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

15 Th11 2017
09:15 - 10:00
Millenium 1

Lịch sử phát triển của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Israel và những bài học chung về xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo