MBI- Ông Dominic Mellor, Giám đốc Dự án Sáng kiến ​​Hỗ trợ Khu vực tư nhân vùng Mê Kông (Mekong Business Initiative- MBI) – Chuyên gia Kinh tế Cao cấp của Ngân hàng Phát triển Châu Á trả lời phỏng vấn

15 Th11 2017
11:30 - 12:00
Winsor Room

MBI- Ông Dominic Mellor, Giám đốc Dự án Sáng kiến ​​Hỗ trợ Khu vực tư nhân vùng Mê Kông (Mekong Business Initiative- MBI) – Chuyên gia Kinh tế Cao cấp của Ngân hàng Phát triển Châu Á trả lời phỏng vấn