Liệu đầu tư thiên thần có thay đổi môi trường đầu tư ở Việt Nam?

14 Th11 2017
13:30-14:15
Sapphire 1

Liệu đầu tư thiên thần có thay đổi môi trường đầu tư ở Việt Nam?