Kỳ vọng của các nhà đầu tư Thiên thần trong lĩnh vực công nghệ Du lịch & Ẩm thực

15 Th11 2017
10:30 - 11:15
Sapphire 2

Kỳ vọng của các nhà đầu tư Thiên thần trong lĩnh vực công nghệ Du lịch & Ẩm thực