Quản trị tài chính, quản trị doanh nghiệp cho khởi nghiệp ĐMST (VCCI)

15 Th11 2017
08:30 - 09:15
Millennium 1

Quản trị tài chính, quản trị doanh nghiệp cho khởi nghiệp ĐMST (VCCI)