Thảo luận: Khu vực Đông Nam Á sẽ hưởng lợi từ việc thu hút nhân tài trên thế giới như thế nào ?

15 Th11 2017
11:00 - 11:45
V.I.P Room

Thảo luận: Khu vực Đông Nam Á sẽ hưởng lợi từ việc thu hút nhân tài trên thế giới như thế nào ?