Thảo luận: Sử dụng Trí tuệ nhân tạo vào Blockchain trong phát triển mạng lưới nhà đầu tư thiên thần

15 Th11 2017
11:30 - 12:00
Sapphire 1

Thảo luận: Sử dụng Trí tuệ nhân tạo vào Blockchain trong phát triển mạng lưới nhà đầu tư thiên thần