Thảo luận: Toàn cảnh ngành Công nghệ Du lịch và Ẩm thực tại Việt Nam và khu vực

14 Th11 2017
16:00-16:45
Sapphire 2

Thảo luận: Toàn cảnh ngành Công nghệ Du lịch và Ẩm thực tại Việt Nam và khu vực