Chia sẻ thất bại trong khởi nghiệp và đứng dậy thành công

14 Th11 2017
16:15-17:30
Winsor Room

Chia sẻ thất bại trong khởi nghiệp và đứng dậy thành công