Tiềm năng phát triển & thách thức đối với các startup lĩnh vực dịch vụ y tế tại Việt Nam

Tiềm năng phát triển & thách thức đối với các startup lĩnh vực dịch vụ y tế tại Việt Nam