Phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

14 Th11 2017
13:30 - 14:00
Millenium 1

Phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo