Đồng chí Chu Ngọc Anh

Ủy viên Trung Ương Đảng - Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Đồng chí Chu Ngọc Anh

Ủy viên Trung Ương Đảng - Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Biography