Đồng chí Đặng Huy Đông

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Đồng chí Đặng Huy Đông

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Biography

Đồng chí Đặng Huy Đông sinh năm 1957, hiện là Uỷ viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Ông hiện đang giúp bộ trưởng theo dõi và chỉ đạo các lĩnh vực công tác: sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừal công tác pháp chế, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (hỗ trợ Bộ trưởng); đăng ký kinh doanhl quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội; lĩnh vực phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Bộ và thực hiện một số công tác khác do Bộ trưởng phân công; Phụ trách theo dõi vùng Bắc Trung bộ, Duyên hải miền Trung; Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung; Làm Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa va Tham gia các Ủy ban liên ngành do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập trong lĩnh vực phụ trách hoặc được Bộ trưởng phân công.