Đồng chí Vũ Đức Đam

Ủy viên Trung Ương Đảng - Phó Thủ tướng Chính phủ

Đồng chí Vũ Đức Đam

Ủy viên Trung Ương Đảng - Phó Thủ tướng Chính phủ

Biography