Ông Phạm Thành Hưng

Phó chủ tịch của Cen group

Ông Phạm Thành Hưng

Phó chủ tịch của Cen group

Biography