Ông William Schwartz

CEO tại Root Communications

Ông William Schwartz

CEO tại Root Communications

Biography

Ông William Schwartz là một chuyên gia tư vấn, nhà hoạch định chiến lược và CEO tại Root Communications, một cơ quan về công nghệ truyền thông có trụ sở tại thành phố New York. Ông hiện đang giữ vai trò tư vấn tại Cornell-Tech,, Chnacellerator và Born2Global.