Ông Lee Kwai Seng

Giám đốc điều hành của AIRmaker

Ông Lee Kwai Seng

Giám đốc điều hành của AIRmaker

Biography

All sessions by Ông Lee Kwai Seng

Talk show: Go Global #2

14 Th11 2017
15:30 -16:15
Millennium 1

Talkshow: Hướng tới thị trường quốc tế #2

14 Th11 2017
15:30 - 16:15
Millenium 1

Giới thiệu AirMakers

14 Th11 2017
16:15-16:30
Millennium 1

Introducing of AirMakers

14 Th11 2017
16:15-16:30
Millennium 1