Ông Long Vương

CEO của Tomoapp Việt Nam và là người đứng đầu dự án Tomocoin

Ông Long Vương

CEO của Tomoapp Việt Nam và là người đứng đầu dự án Tomocoin

Biography

Vương Quang Long, CEO Tomoapp Vietnam và là người đứng đầu dự án của Tomocoin. Đang phát triển Tomoapp và Tomochain ledger. Anh nghiên cứu blockchain và bitcoin vào khoảng tháng 8/2013 sau đó tham gia đóng góp xây dựng NXT blockchain và sau đó đồng sáng lập NEM blockchain từ tháng 1/2014-8/2014. Dự án Tomo bắt đầu có ý tưởng vào tháng 10/2016 và bắt đầu phát triển từ tháng 1/2017.

All sessions by Ông Long Vương