Ông Nguyễn Khắc Minh Trí

CEO của MimosaTek

Ông Nguyễn Khắc Minh Trí

CEO của MimosaTek

Biography

Nguyễn Khắc Minh Trí hiện là CEO của Mimosatek, công ty nghiên cứu và đưa những ứng dụng
khoa học vào nông nghiệp.

All sessions by Ông Nguyễn Khắc Minh Trí