Ông Phan Đức Hiếu

Thạc sỹ Luật, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung Ương

Ông Phan Đức Hiếu

Thạc sỹ Luật, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung Ương

Biography

Ông Phan Đức Hiếu là thành viên chính soạn thảo Luật Doanh nghiệp sửa đổi và là thư ký Tổ Công tác thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư. Ông Hiếu cũng tham gia xây dựng, dự thảo nhiều văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ông là thành viên tổ công tác thực hiện Đề án 30 về rà soát thủ tục hành chính; tham gia đào tạo về phương pháp Đánh giá tác động chính sách, pháp luật (RIA) và hỗ trợ một số ban soạn thảo luật và quy định pháp luật khác trong việc soạn thảo RIA. Ngoài ra, ông Hiếu cũng tích cực tham gia vào các hoạt động của APEC, trao đổi kinh nghiệm cải cách pháp luật trong nhiều diễn đàn và nhiều chủ đề của APEC.

All sessions by Ông Phan Đức Hiếu