Ông Trần Vũ Nguyên

CEO vườn ươm Doanh nghiệp Đà Nẵng

Ông Trần Vũ Nguyên

CEO vườn ươm Doanh nghiệp Đà Nẵng

Biography