Ông/Mr Trần Vũ Nguyên

Phó giám đốc vườn ươm Đà Nẵng

Ông/Mr Trần Vũ Nguyên

Phó giám đốc vườn ươm Đà Nẵng

Biography